Press "Enter" to skip to content

Szukają dyrektora muzeum

Ogłoszony został konkurs na dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy. Dotychczasowy, wieloletni dyrektor tej placówki – Wiesław Rośkowicz, odchodzi z dniem 31 grudnia br. na emeryturę.

Ogłoszenie o konkursie (umieszczone na stronie UM Świdnica w dniu 4 października br.)

1. Do konkursu może przystąpić kandydat, który posiada:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, albo co najmniej 5-letni staż pracy w muzeach (do wymienionego okresu wlicza się zatrudnienie w ramach stosunku pracy oraz zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych, działalność gospodarcza);

3) wiedzę z zakresu:

a) zarządzania kulturą,

b) działalności i finansowania muzeum,

c) finansów publicznych i samorządu terytorialnego,

d) pozyskiwania środków pozabudżetowych (w tym środków z programów Unii Europejskiej);

4) zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi.

2. Dyrektor Muzeum zostanie powołany na okres trzech lat. Termin nawiązania stosunku pracy: nie wcześniej niż 01 stycznia 2020 r.

3. Preferowani będą kandydaci:

a) z wykształceniem (w tym studia podyplomowe) lub odbytymi szkoleniami/kursami
z zakresu: muzealnictwa, zarządzania kulturą, historii, historii sztuki, kulturoznawstwa, dziedzin pokrewnych oraz zarządzania,

b) ze znajomością języków: czeskiego, angielskiego lub niemieckiego,

c) z doświadczeniem w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych (w tym środków
z programów Unii Europejskiej).

4. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

1) wniosek o przystąpieniu do konkursu z adresem do korespondencji, telefonem kontaktowym oraz adresem e-mail;

2) list motywacyjny;

3) CV;

4) autorski program działania Muzeum (na piśmie), na okres trzech lat zawierający m.in.:

a) nawiązanie do: zakresu działania i zadań Muzeum, Strategii Rozwoju Miasta Świdnica 2017-2023, Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świdnicy na lata 2016-2026,

b) propozycje optymalnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum,

c) propozycje pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność Muzeum,

d) propozycje przedsięwzięć społeczno-edukacyjnych związanych z działalnością Muzeum skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców i turystów;

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje;

6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji kierowniczej;

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw obywatelskich;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 t.j.).

5. Oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy – NIE OTWIERAĆ”, należy składać
w Urzędzie Miejskim w Świdnicy – Obsługa Interesantów (pokój 1a), ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Świdnicy – Referat Kultury, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica w terminie do 12 listopada 2019 r. (o terminie przyjęcia decyduje data wpływu do Urzędu).

6. Oferty niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

7. Kandydaci mogą zapoznać się, na miejscu, z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum w Urzędzie Miejskim, w Referacie Kultury, ul. Armii Krajowej 49, pokój 317. Zainteresowany kandydat będzie mógł także obejrzeć bazę lokalową Muzeum,
w terminie uzgodnionym z Referatem Kultury Urzędu Miejskiego, tel.74-8562-836.

8. Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Prezydenta Miasta.

9. Spotkanie komisji konkursowej z kandydatami zaplanowane jest w okresie 25 listopada 2019 r.– 5 grudnia 2019 r. O dokładnym terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

10. Regulamin konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA → PRACA – NABÓR NA STANOWISKA.

0 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Mission News Theme by Compete Themes.