Press "Enter" to skip to content

Pogorzała – dzieje wsi do 1945 r.

Spread the love

Wieś Pogorzała, leżąca na terenie gminy Świdnica, powstała na obszarze górskim, należącym pod względem geograficznym do Pogórza Wałbrzyskiego. Jej powstanie przypada dopiero na II poł. XIV i wiąże się z działalnością lokacyjną nieznanego bliżej Zygfryda. Wieś od samego początku istnienia nosiła nazwę Seyfredisdorf (Wieś Zygrfyda), która z czasem uległa zniekształceniu na Seifersdorf  (Wieś, na terenie której dokonuje się płukania złota, czy też w szerszym pojęciu: eksploatacji górniczej).

Gospoda i rzeźnia Heinricha Langera oraz panorama miejscowości ok. 1917 r. (Wratislaviae Amici)

Być może nazwę zaczęto utożsamiać z procesem płukania złota, czy też szerzej z poszuki­waniem rud metali, wraz z rzeczywistym postępem prac górniczych na tym terenie. Proces ten rozpoczął się już w okresie średniowiecza, a ślady eksploatacji widoczne są w okolicy wsi do dnia dzisiejszego. Od momentu swego powstania, a zatem od 1372 r., kiedy to po raz pierwszy wspomniano ją źródłowo, wieś posiadała charakter osady rolniczo-górniczej. Trudno ustalić rozmiar obszaru, jaki należał do wioski w okresie jej lokacji. Jeszcze w 1576 r. na terenie wsi wymienianych jest 13 bogatych chłopów (kmieci), którzy gospodarowali na zaledwie 4 łanach ziemi (około 100 ha). Przyjmując wszakże, że ich liczba nie zmieniła się od czasu średniowie­cza, a we wczesnym okresie każdy z nich mógł posiadać jednołanowe gospodarstwo, można by wnioskować, iż posiadali oni około 325 ha. Na terenie wsi, w momencie jej lokacji na prawie nie­mieckim, powstało również sołectwo dziedziczne, które należało do największych gospodarstw w Pogorzale (jeszcze W II poł. XIX w. obejmowało 177 ha).

Już w 1372 r. istnieć tu musiały dwa folwarki, czy też dobra rycerskie, skoro księżna Agnieszka mocą dokumentu wystawionego w tymże roku, przekazała połowę wsi rycerzowi Reyntschko Schoffowi (von Schaffgotschowi). Jest on zarazem pierwszym znanym z imienia właścicielem ziemskim Pogorzały. O kolejnym właścicielu wsi dowiadujemy się dopiero za sprawą dokumentu z 1402 r., kiedy to jako tutej­szego dziedzica wymienia się Nickela vom Sweyn (von Schweinichen). Już w 1406 r. właści­cielem wsi oraz rozległego lasu był już Günzel von Schweinichen, zwany Berchen (Górka). W nieznanych bliżej okolicznościach wieś przeszła na własność rodu von Czettritz. W 1484 r. posesorem tutejszego majątku był George von Czettritz, pan na zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Jego syn Hermann sprzedał w 1545 r. połowę wsi Christophowi von Hohbergowi (von Hochbergowi), panu na zamku Książ. Ten ostatni zakupił również prawo do sądownictwa wyższego nad wioską, co poświadczył w 1548 r. Jego następcą został Konrad von Hohberg (von Hochberg), radca cesarza Ferdynanda I i Maksymiliana II, jak również starosta księstwa świdnicko-jaworskiego (urząd ten pełnił w latach 1560-65). Jego syn Heinrich von Hohberg sprzedał w 1599 r. majątek w Pogorzale (połowa wsi) swemu szwagrowi George von Kuhlowi, panu na Witoszowie i Komorowie, który w międzyczasie zdołał zakupić drugą część wsi od rodu von Czettritz. Jak pisał Friedrich Albert Zimmermann – po jego śmierci majątek przejęła wdowa po nim, Katharina, z domu von Zedlitz, która w 1622 r. sprzedała całą wieś Pogorzałę radzie miasta Świdnicy. Odtąd aż do 1810 r. Pogorzała wraz z tutejszym majątkiem należała do skarbu miasta Świdnicy. Mieszkańcy wsi podlegali władzy administracyjnej miasta na zasa­dach feudalnego poddaństwa. Zakończyło się ono w 1810-11 wraz z wprowadzeniem reform Steina i Hardenberga. W 1785 r. wieś liczyła 348 osób. Mieszkało tu 17 chłopów, 3 zagrod­ników, 27 chałupników.

Dwie podobne pocztówki z ok. 1915 r. przedstawiające dawną gospodę oraz szkołę

W 1845 r. na terenie wsi stały 62 domy, a wieś zamieszkiwało 495 mieszkańców z czego zaledwie 79 było wyznania katolickiego. Ewangelicy należeli do parafii w Dziećmorowicach (od 1743 r., wcześniej podlegali parafii Kościoła Pokoju w Świdnicy), zaś katolicy do parafii Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym. W 1842 r. za sprawą darowizny właściciela majątku (dawnego sołectwa należącego do 1810 r. do miasta Świdnicy) niejakiego Klusta, założono na terenie wsi cmentarz. Istniała tu również ewangelicka szkoła wyznanio­wa. W I poł. XIX w. na terenie wsi osiedli również rzemieślnicy w liczbie 26, jak również 5 handlarzy oraz 1 zegarmistrz. Podstawowym zajęciem ludności, oprócz rolnictwa, było tkac­two. W 1885 r. powierzchnia wsi obejmowała 738 ha, z czego 462 ha zajmowały pola uprawne, 162 ha tereny leśne, zaś 66 ha łąki i pastwiska. Ewangelicy przypisani zostali do parafii Kościoła Pokoju, zaś katolicy do dekanatu w Bystrzycy Górnej (nadal jednak uczęszczali na msze do Witoszowa Dolnego). W tym czasie wieś zamieszkiwało 508 osób, z czego 407 było wyznania ewangelickiego, 95 katolickiego, zaś 6 osób związanych było z innymi wyznaniami chrześci­jańskimi. W 1945 r. wieś otrzymała nazwę Umiejów, którą w 1948 r. zmieniono na Pogorzała.

Sobiesław Nowotny

8 LIKES

Skomentuj jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Mission News Theme by Compete Themes.